Consellos para eliminar a cláusula chán

ilcanallarubens_non as clausulas abusivas_clausula chan_2016

Como eliminar a cláusula chán hipotecario?

A cláusula chán hipotecario é unha cláusula imposta por algunhas entidades financeiras, que impide que o cliente poida beneficiarse da baixada de tipo de interese  pactada nas hipotecas a tipo variable.

Que podemos facer para defender os nosos intereses?:

1ª Reclamar á entidade Financeira. “quen non chora non mama”

Solicita a eliminación da cláusula adoito polos seguintes motivos:

  1. Por ser unha cláusula abusiva (art 49, punto i da Lei de Consumidores).
  2. Por ser unha imposición inxustificada de condicións que supón un incremento dos prezos (art 49, punto e de de a Lei de Consumidores).
  3. Pola desproporción entre o chan e o teito.

A reclamación débese facer por escrito utilizando as follas de reclamacións, que as entidades financeiras están obrigadas a facilitar.

Dita folla ten tres impresos,  un é para a entidade, outra  é para o interesado e a outra hai que entregala na oficina de Consumo da Comunidade.

Existe a posibilidade de realizar a túa reclamación, directamente a través de Internet, ao servizo de atención ao cliente de cada entidade.

Pasado o prazo de dous meses sen contestación ou se esta non é satisfactoria, pódese   realizar a reclamación ao defensor do cliente da entidade ou ao Banco de España.

2ª Que dereitos temos?

A entidade financeira esta obrigada a facilitar oferta vinculante onde se especifiquen todas as condicións relevante antes da firma da hipoteca.

Debe recollerse dita cláusula en folletos informativos, claramente especificada.

Debemos ter á nosa disposición polo menos tres días antes da firma, a minuta, para poder  lela con tranquilidade.

O Notario esta obrigado en cumprimento do Regulamento Notarial e, en especial, do seu deber de informar as partes do valor e alcance da redacción do instrumento público, deberá o Notario:

Comprobar se existen discrepancias entre as condicións financeiras da oferta vinculante do préstamo e as cláusulas financeiras do documento contractual, advertindo ao prestatario das diferenzas que, no seu caso, constatase e do seu dereito para desistir da operación.

No caso de préstamo a tipo de interese variable, advertir expresamente ao prestatario cando se dea algunha das seguintes circunstancias:

Que se estableceron límites á variación do tipo de interese. En particular, cando as limitacións non sexan semellantes á alza e á baixa, o Notario consignará expresamente na escritura esa circunstancia, advertindo diso a ambas as partes.

3º Que debo reclamar?

A eliminación da cláusula adoito, se che fai falta enviámosche un borrador da reclamación e xunto ao ultimo recibo do préstamo é o que debes presentar na entidade financeira.

A devolución do importe indebidamente apropiado pola entidade financeira, se che fai falta calculámosche o importe que debes solicitar, mais os intereses legais.

É importante que quede constancia da túa reclamación, polo posible carácter retroactivo que puidesen ter as sentenzas que se van a ir producindo.

4ª Negocia coa túa Entidade “mellor un mal acordo que un bo preito”

Coas entidades financeiras debemos negociar, eles non van velar polos nosos intereses, pero se lle pode interesar conseguir vincularche con outros servizos ou produtos, seguros, cartóns, fondos, plan de pensión, etc e con iso conseguir que che rebaixen ou che eliminen a cláusula chán.

5ª Subrogación

Esta posibilidade nestes momentos de restricións crediticias é complicado, pero non imposible, os bancos teñen que seguir dando créditos e se reunes os requisitos tenta irche a outra entidade que che trate mellor.

6ª Demanda xudicial.

Debes analizar o importe que che deben devolver, para valorar se che é rendible economicamente iniciar unha demanda xudicial.

Xa existen sentenzas que declaran abusivas dita cláusula.

7ª Recorrer ás Institucións Públicas

Existen Institucións como o defensor do pobo, deputados, senadores, presidencia do goberno, parlamento Europeo, etc que a través das súas web podemos ter acceso  e solicitarlles que actúen en defensa dos cidadáns.

Devanditos mecanismos non son habituais, pero estamos a ver que a presión social dos activistas pode ser o mais efectivo para que consigamos facer xustiza e defender os intereses dos cidadáns

O que non debemos facer en ningún caso  é non facer nada e aceptar o abuso das entidades financeiras sobre os cidadáns.

Rubens Rocha

Cláusulas abusivas, NON

ilcanallarubens_non as clausulas abusivas_2016

As entidades financeiras en España seguen usando cláusulas abusivas nos contratos que fan asinar aos clientes.

Aínda que ditas clausulas son denunciadas ante os servizos de atención ao cliente e ao Banco de España, as conclusións do Banco de España non son vinculantes e non aplican medidas sancionadoras contra os bancos que reiteradamente usan as cláusulas abusivas.

25 Cláusulas abusivas que seguen usando as entidades financeiras e que o Banco de España confirma que non adecuadas a súa utilización, pero non o sanciona.

Para defender os teus dereitos, é necesario saber que se pode reclamar e como facelo.

Como criterio xeral:

Só poderanse cobrar comisións por servizos solicitados en firme ou aceptados expresamente e sempre que respondan a servizos efectivamente prestados ou gastos habidos.

-Podemos e debemos reclamar aquelas condicións e comisións que sexan abusivas e por tanto nulas.

A continuación relaciono cuestións que poden ser do seu interese, para negocialas ou reclamar a súa devolución:

A.En préstamos hipotecarios:

1Pódese e debe negociar que a responsabilidade do préstamo restrinxísese ao valor da garantía , polo que en caso de falta de pagamento cancelarase a débeda coa entrega da vivenda.

Salvo que expresamente páctese outra cousa, os préstamos hipotecarios, gozan ademais da responsabilidade persoal do debedor con todo o seu patrimonio presente e futuro ( artigo 1911 do Código Civil).

2. Os intereses de demora.

Desde a lei 1/2013 do 14 de Maio , deixa de ser libre a súa aplicación quedando limitado como máximo ao triplo do interese legal do diñeiro. Actualmente o interese legal do diñeiro para o ano 2.016 esta fixado no 3%, polo que en ningún caso o interese de demora nos préstamos hipotecarios pode superar o 9%.

Só poderanse cobrar por neglixencia ou dolo culpable do debedor.

3O cliente é o que elixe ao tasador, gestoria, aseguradora e notario.

4A oferta vinculante, debe estar asinada polo representante do banco e terá un prazo de validez non inferior a 14 días , desde o 7 de decembro de 2.007 (lei 41/2007) a oferta vinculante fornécese con independencia da contía, anteriormente 150.000 euros, sempre que a hipoteca recaia sobre unha vivenda.

Polo que a oferta vinculante debe coñecerse por parte do cliente, polo menos, eses tres días hábiles de antelación sobre a data sinalada de otorgamiento da escritura pública.Non lle poden facer asinar a oferta vinculante no mesmo día que a escritura do préstamo.

5. Tense dereito a revisar a escritura da hipoteca con 3 días de antelación.

6. Non se pode cambiar, en prexuízo do cliente, as condicións ofertadas durante a vixencia comprometida destas. Por exemplo, naqueles casos en que se subscriban escrituras de novación e subrogación.

7Notaria.

A elección do Notario corresponde ao cliente.

O Notario ten que comprobar, se se recibiu a oferta vinculante no prazo e condicións adecuadas e a existencia de cláusulas abusivas.

8Taxación.

A tasadora elíxea o cliente, é necesario facer unha primeira análise antes de encargar a taxación, polo que non se pode cobrar a taxación se se denega a concesión do préstamo.

9Tipo de interese de referencia.

Só poderán utilizarse como indices de referencia aqueles que non sexan susceptibles de influencia pola propia entidade ( por exemplo o IRPH)

10Cambio de base 360 días.

Débese aplicar 365 ou 366 (ano bisiesto) como cambio de base.

11Redondeo.

Cualifícase como abusivo por tanto nulo, a partir do 1 de Marzo de 2.007

12Limites á variación do tipo de interese

O banco ten que “acreditar” informar da existencia do citado limite con anterioridade á data de otorgamiento da escritura(mínimo 3 días antes). De non ser así son nulas as limitacións.

A Sentenza do Tribunal Supremo do 9 de Maio de 2.013 declara a nulidade das cláusulas adoito por falta de transparencia.

As clausulas teñen que ser transparentes e comprensibles, ambas as condicións son necesarias.

13. Comisión cancelación anticipada

Non se pode cobrar comisión por cancelación parcial ou total en prestámolos formalizados a partir do 9 de decembro de 2.007 ( lei 41/2007).

14. Renuncia aos dereitos de división, excusión e orde

Adóitase incluír esta cláusula en prestámolos con avalistas, polo que o banco pode decidir contra quen ir en caso de falta de pagamento.A renuncia a un dereito é anulable.

B. En préstamos persoais:

15. O Interes de demora non pode ser superior a dous puntos o interese ordinario.

16. Se no préstamo non se informa a T.A.E ( taxa anual equivalente) aplicásese o interes legal do diñeiro.

C. En contas correntes

17. Interes en descuberto

Só poderanse cobrar nos cargos autorizados polo cliente.Debe ser menor a 2,5 veces o interese legal do diñeiro, máximo 7,5%.

18. Escuridade das clausulas

Segundo o articulo 1288 do Codigo Civil ” a interpretación das cláusulas escuras dun contrato non deberán favorecer á parte que houber ocasionado a escuridade”.

19. Comisión de mantemento

Non se poderán aplicar cando a conta se mantega por imposición da entidade, por exemplo:

-Para o abono de intereses dun deposito.

-Para o pago do prestamo.

É pospagable, non se pode cobrar por anticipado.

20. Ingreso en efectivo

Non se pode cobrar comisión por ingreso de efectivo, a non ser que se solicite un servizo adicional como identificar o concepto ou o nome do ordenante.

21. Gastos de correos

Non se poden cobrar se non foron autorizado ou solicitado.

22. Comisión por reclamación de impagados

Non se pode cobrar se non existe unha xestión efectiva e non un mero comunicado de forma automática.

23. Cobro indebido

O banco ten a obrigación de restituír o cobrado  mais unha indemnización polos danos e prexuízos causados, que en ningún caso será inferior ao interese legal do diñeiro mais 5 puntos ou ao do contrato (o que sexa mais elevado).

24. Cobertura de tipos de interes, SWAP

Se non son comprensible e non se informaron convenientemente poden considerarse como nulos.

25. Produtos hibridos

Algunhas entidades financeiras están a comercializar produtos híbridos, que por normativa legal, non poden comercializarse a clientes comerciantes polo miúdo.

Produtos que se comercializan coma se fosen un depósito tradicional, pero cun interese superior e unha denominación , que pode levar a engano,  polo seu aparente maior seguridade.

Como son as denominadas:

– Preferentes.

– Débeda subordinada.

– Achegas a capital social.

As caixas de aforro e as cooperativas de crédito vendéronos co obxectivo de incrementar os seus cocientes de solvencia.

Estes produtos non están garantidos polo FGD, e en determinados casos poden deixar de abonar  os intereses, e mesmo perder o principal investido.

De non ser informado con claridade e comprensibilidade pode ser nulos.

Aconsellote que se informe e realice reclamación por escrito, se considera que lle aplicaron algunha destas cláusulas, condicións ou renuncia aos seus dereitos.

NOTA PERSONAL: Eu dende aquí pido e solicito as autoridades pertinentes:

  1. Eliminación da cláusula chán e devolución do cobrado neste concepto, utilizando devandito importe para amortizar a débeda hipotecaria.

  2. Sancionar aos bancos que seguen aplicando a cláusula chán.

  3. Potenciar a mediación mediante a creación dun órgano mediador independente.

É de agradecer que tomaron medidas no sentido de solicitar á Comisión Europea que se pronunciase sobre estas cuestións, sendo o informe realizado pola Comision Europea favorable aos intereses dos cidadáns e solicitando ao TJUE que se elimine a cláusula chán e devólvanse os importes cobrados indebidamente. Facendo rectificar a sentenza do Tribunal supremo de España que limitaba os efectos da retroactividad ata o 5 de Maio de 2.013, cuestión que contradi o articulo 1.303 do noso código civil e a normativa Europea.

Aínda que os activistas queremos agradecer a atención e medidas que están a tomar desde o parlamento Europeo, preocúpanos que aínda pronunciandose o TJUE a favor da eliminación das cláusulas chán e devolución integra do cobrado indebidamente, fallo que é de esperar a este final de ano.

Devandito fallo no momento que se produza, obrigase a que cada cidadán teña que recorrer aos Tribunais de Xustiza, co custo, incerteza e bloqueo nos tribunais que ocasionará.

Polo que os activistas solicitamos constitúase un órgano a nivel nacional ou Europeo cuxas resolucións sexan vinculantes para as entidades financeiras ante as reclamacións dos cidadáns.

Conseguindo desta maneira, mellorar a relación entre os cidadáns e as entidades financeiras, evitar o colapso nos tribunais de Xustiza e devolver a confianza dos cidadáns nas súas institucións.

Rubens Rocha

Onte o almacén da tenrura inaugurabase ao grande

ilcanallarubens_almacenternura_inauguracion_2016_Vigo

Onte o almacén da tenrura inaugurabase ao grande, esta xornada matutina tivo a ocasión da súa inauguración e na inauguración foi amenizada por Ghandainas e Folieiros, debido á mala climatoloxía tívose que suspender a marcha de motos e de bicicletas polas rúas da cidade e ditas actuacións que estaban pensadas para o remate da marcha tiveron que darse dentro do almacén, a medida que ía pasando a mañá chegaban as mostras de tenruras das persoas concienciadas co que esta sucedendo nos campos de refuxiados. O almacén situado na Estrada Provincial 108 entre o colexio Cluny e o colexio López de Vega, e os seus horarios de apertura de 10h a 13h e de 16h a 20h para que deixedes vosas achegas.

Desde a organización da CAMPAÑA POLAS PERSOAS REFUXIADAS queren transmitir:

Grazas á vosa solidariedade, o noso almacén xa está saturado de roupa. SODES ENORMES!!
Desafortunadamente, isto significa que NON PODEMOS ACEPTAR MÁIS DOAZÓNS DE ROUPA.

Rogámosvos que vos concentredes nos produtos de hixiene e parafarmacia.

Por favor, correde a voz todo o que poidades.

E, de novo, GRAZAS!!!

Tamén queren trasmitir que:

Algúns de vós estades poñéndo en contacto con nós para preguntar polo punto de recollida da Estación de Autobuses, que aparecía en algúns cartaces ao principio e xa non sae.

A Estación de Autobuses, finalmente, NON SERÁ Punto Solidario, pois non puidemos coordinarnos con eles adecuadamente. Podedes deixar as vosas doazóns nos Puntos Solidarios máis próximos:

Tasca Da Avoa, Camiño Sobreiro 11
Ciber Virtu@l, Urzaiz 127 baixo

Lamentamos os inconvintes que esto vos poda causar.

A SOLIDARIEDADE É A TENRURA DOS POBOS

Entra e infórmate sobre a Campaña solidaria coas persoas refuxiadas. Aquí: A Nosa Xente

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

IMG-20160316-WA0019

O día en que as persoas tenras empezaron andar

ilcanallarubens_solidariedadcoaspersoasrefuxiadas_00_2016_Vigo

Hai dúas semanas un grupo de activistas da cidade de Vigo fartos de ver imaxes nos diarios e nas televisións das persoas refuxiadas iniciaron un proxecto solidario. Ese grupo de activistas fixéronse chamar A NOSA XENTE que se presentaron desta maneira:

A Nosa Xente é un colectivo integrado por voluntarias, activistas e organizacións sociais da cidade de Vigo que nace co obxetivo de levar a cabo unha importante campaña de recollida de materiais para axudar a paliar a inhumana situación que se está vivindo nas fronteiras gregas coas persoas que fuxen da guerra en Siria e outros países do entorno.

A campaña levarase a cabo na cidade de Vigo entre os días 28 de marzo e 2 de abril do 2016, ambos inclusive. Previamente, o próximo venres día 18, ás 19.00, no CSOA da Rede de Solidaridade Popular de Vigo, situado en Avda. Hispanidade nº 73, celebrarase unha xuntanza con todas aquelas persoas que queran colaborar na campaña. En dita xuntanza informaremos ás voluntarias das distintas tarefas necesarias e organizaremos os grupos de traballo.

Colaboramos coa ONG Alhambra Internacional, asociación sen ánimo de lucro cuxa finalidade é combater a pobreza e a desigualdade, que presta asesoramento e xestiona a entrega dos materiais recollidos nos lugares onde máis falla fan (actualmente, Lesbos e Idomeni). Esta ONG ten acordos de colaboración pechados con distintas empresas para garantir a entrega das doazóns nun curto prazo de tempo e coas máximas garantías.

Non podemos quedar cruzados de brazos mentres a pasividade dos distintos países europeos comete un xenocidio do que son vítimas inocentes mulleres, homes e nenas que só buscan vivir en paz afastados dunha guerra e uns conflitos que lles son alleos. Por iso, dende A Nosa Xente, vos convidamos a todas e todos a sumarvos a esta campaña solidaria que, de seguro, será un éxito e amosará aos gobernantes europeos o afastados que se atopan do sentir das súas xentes.

BENVIDAS Á NOSA XENTE!

Logo da presentación ao mundo virtual crearon un evento na rede social Facebook para inscribir voluntarios e voluntarias para a campaña, mais arrincar o domingo 13 o evento empezou a rodar por todo o ancho da rede tendo unha repercusión moi grande. O evento rezaba:

Empezamos a dar pasitos e a cambiar a ilusión por eficacia e realidade. Reunímonos algunhas persoas para xa concretar a organización do proxecto que iniciamos en colaboración coa ONG ASOCIACIÓN ALHAMBRA INTERNACIONAL, de axuda cara ás persoas que mal viven e mal fan vivir nos diferentes campos de refuxiados.
Os puntos para concretar acordamos:
1. As recollidas de achegas, realizaranse os días: 29, 30 e 31 deste mes.
2. Polo momento: pensamos na colocación dos puntos de recollida en seis zonas da cidade, estamos á espera de confirmar algún máis, polo que xa avisaremos onde van ser ditas zonas.
3. O punto máis importante: as achegas, son imprescindibles obviamente, o boca a boca para que isto leve a cabo é importantísimo tamén, compartilo nos vosos muros este mesmo evento.
PERO SOBRE TODO NECESITAMOS VOLUNTARI@S, Implicade@s, non de palabra, poucas van ser as mans para clasificar, recoller, trasladar, quedar nos puntos de recollida, etc etc. e para organizarnos de forma correcta, convidámosvos a que o DIA 18 ás 19h reunámonos na Avenida de Hispanidade, 73 (C.S.O.A. RSP), e así poder coordinarnos de forma efectiva.

O noso FIN É

AXUDAR E DAR A CARA, A QUEN OTR@S POR INTERESES MERCENARIOS DAN AS COSTAS!

Cando chegou o día para inscribirse para ser voluntario na campaña SOLIDARIA COAS PERSOAS REFUXIADAS máis abrirse as portas do C.S.O.A. RSP empezaron a chegar ducias e ducias de persoas, numerosas persoas inscribíronse concretamente máis alá dun centenar de voluntarios e voluntarias.

Todas as persoas inscritas mostran cos pasos dos días a gran ilusión de entregar a tenrura, xa que a SOLIDARIEDAD É A TENRURA DOS POBOS. Despois do dia de inscritos de voluntarios e voluntarias empezaron a recibir as primeiras mostras de tenrura en achegas.

A SOLIDARIEDADE É A TENRURA DOS POBOS

Entra e infórmate sobre a Campaña solidaria coas persoas refuxiadas. Aquí: A Nosa Xente

Rubens Rocha [@IlCanallaRubens]

IMG-20160316-WA0019

O almacén da ternura

ilcanallarubens_solidariedad coas persoas refuxiadas_2016_Vigo

Teño a sensación de estar a vivir un déjà vu onde cada bagoa, cada pinga de suor e o esforzo físico era para dar ilusión a aquelas persoas que lles están roubando as súas terras a golpe de bomba e de fusil.

Estiven en moitas campañas solidarias, pero en moitas moitas, con Intermon Oxfam, coa Cruz Roja, con Médicos do Mundo e coa de Electra para Chiapas e Cancun… en cada unha delas había unhas vibras diferentes, hoxe empezamos a organizar a nave para a CAMPAÑA SOLIDARIA COAS PERSOAS REFUXIADAS, cada un e unha que estabamos na nave podía ver nos seus ollos unhas miradas limpas transparentes ilusionantes, unhas miradas que nunca podrei esquecer xa que nas devanditas miradas víase a maxia de dar ilusión a cada persoa refuxiada nos campos de Lesvos e Idomeni.

A solidariedade desta cidade chamada Vigo é moi grande como grandes son as súas xentes, as xentes que se unen para facer unha campaña de ilusión fartos e fartas de ver os diarios e nas televisións imaxes crueis.

Vigo esta respondendo a esta chamada, unha chamada con ilusión, unha chamada de tenrura… cada achega é un granito mais de ternura para axudar.

Tan só podo dicir tal como diría un grande da música Gustavo Adrian Cerati… GRAZAS TOTAIS! grazas totais a todas vos e todos vos por estar a traballar nesta campaña implicandos dende o primeiro minuto e no día a día.

O luns a carabana de motos e de bicicletas da ilusión empeza a funcionar máis forte levando consigo un as bolsas da ternura.

A SOLIDARIEDADE É A TENRURA DOS POBOS

Entra e infórmate sobre a Campaña solidaria coas persoas refuxiadas. Aquí: A Nosa Xente

Rubens Rocha [@IlCanallarubens]

IMG-20160323-WA0008

Falece Raymond Tomlinson, o creador do correo electrónico

ilcanallarubens_sit tibi terra levis  Raymond Tomlinson_2016

Foto The Verge

Raymond Tomlinson, considerado unha das figuras máis importantes no desenvolvemento da internet, faleceu aos 74 anos.

O enxeñeiro estadounidense Raymond Tomlinson, considerado o pai do correo electrónico e o creador do símbolo de arroba (@) para o seu uso nas direccións da internet, faleceu o sábado aos 74 anos, debido a un ataque ao corazón.

A noticia foi anunciada por outro dos pioneiros da internet, Vinton Gray Cerf, que informou na súa conta de Twitter do falecemento de Tomlinson sen dicir onde se produciu nin o motivo, pero foi confirmada logo por medios especializados en tecnoloxía.

Tomlinson, que en 2012 foi incluído no Salón da Fama da internet, un museo virtual para recoñecer figuras con contribucións extraordinarias neste terreo, é recoñecido tamén por deseñar os elementos fundamentais das mensaxes electrónicas, coas categorías de “asunto” (motivo) e “para” (destinatarios).

O enxeñeiro foi o primeiro que utilizou o símbolo de arroba para indicar que unha mensaxe debía ir a un computador da rede, separando o nome do destinatario do da rede.

Tomlinson naceu en Amsterdam, no estado de Nova York, en 1941, e tras graduarse de enxeñería eléctrica do Instituto Politécnico Rensselaer (1963), ampliou a súa formación nesta disciplina no Instituto Tecnoloxico de Massachusetts (MIT).

En 1967 comezou a traballar en Bolt Beranek and Newman (BBN), implicada no desenvolvemento da rede ARPA para o Pentágono, que consistía en interconectar varios computadores mediante liñas telefónicas para implementar a potencia de procesamiento de datos e descentralizar o almacenamento da información.

Os seus campos de investigación foron o desenvolvemento do programa SNDMSG, acrónimo de send “message” (enviar mensaxe), para o sistema operativo TENEX, o utilizado por ARPANET, así como o programa de transferencia de ficheiros CPYNET.

Sen o coñecemento dos seus xefes, Tomlinson traballou en segredo e en outubro de 1971 conseguiu intercambiar mensaxes entre varios computadores, para o que utilizou a arroba como símbolo que separaría o nome do destinatario do correo electrónico do da computadora receptora (servidor).

Ese momento, segundo os historiadores da internet, supuxo o nacemento do correo electrónico, aínda que el nese momento non lle deu a transcendencia que iso supoñería.

O primeiro destes correos eléctricos de probas consistiu nas letras que compoñen a liña superior do teclado “QWERTYUIOP”.

Nas décadas de traballo en BBN, onde en 1987 foi nomeado enxeñeiro principal, contribuíu ao desenvolvemento dos protocolos de comunicacións NVT ou TCP-IP.

A finais dos setenta foi o principal deseñador da Jericho, unha computadora de uso interno de BNN, e traballou en servidores de información de vídeo e sistemas de conferencia multimedia.

Na década de 1990 traballou no programa Logistics Anchor Desk (LAD) para o Exército de EE.UU. e no Advanced Logistics Project (ALP), ademais de mellorar a seguridade en programas de comercio electrónico para a compañía CyberTrust.

Entre os moitos recoñecementos que recibiu durante a súa carreira están o George R. Stibitz (2000), o Webby Award (2001) e o premio do Institute of Electrical and Electronics Engineers -IEEE- Internet 2004, compartido con Dave Crocker.

O 17 de xuño de 2009 compartiu con Martin Cooper, “pai” da telefonía móbil, o Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica e Técnica.

Rubens Rocha

ை Vigo flashback: A Urbanización do Ofimático

ilcanallarubens_AURBANIZACIÓNDOOFIMÁTICO_00_Vigo_2016

Estimados lectores e estimadas lectoras deste blogue no día de hoxe veño escribir sobre outro proxecto da cidade da Detroit Viguesa tal como chamo eu a Vigo, proxecto nunca se chegou a realizar xa que é do que se trata esta sección chamada Vigo flashback, desta vez e o proxecto da A URBANIZACIÓN DO OFIMÁTICO.

Foi exposto hai 20 anos como un polígono de oficinas e residencial promovido desde a Xunta pero nunca se chegou a poñer en marcha, aínda que se presentaron varias maquetas sendo conselleiro o xa falecido José Cuiña.

O día 18 de xullo de 2013 Abel Ramón Caballero recibiu á xunta directiva da asociación de propietarios do ámbito con ordenación detallada do PXOM, denominada A-4-37 Ofimático (preto da Avenida de Madrid) para coñecer de preto o estado desta tramitación.

Os propietarios, acompañados polos os seus asesores legais e técnicos, explicaron ao rexedor que no transcurso desa semana presentarían as bases e estatutos para avanzar na constitución da xunta de compensación e poñer en marcha esa peza da cidade, que tiña unha extensión de máis de 250.000 metros cadrados para usos residenciais e terciarios e que abarcaría a máis de 80 parcelas.

Pola parte, Caballero puxo a disposición da asociación toda a colaboración material e persoal que precisaron para conseguir a mellor xestión deste importante ámbito para a cidade. O ámbito era a zona da Avenida de Madrid preto da Estación de Autobuses, a parte traseira de Martínez Garrido e a rúa Gandarón.

A tramitación dos documentos de xestión foron en durante as semanas do recibimento da xunta directiva da asociación a que permitira a formalización da fase de organización na que se expuña poder formular en breve prazo o proxecto de repartición de cargas e beneficios entre os propietarios.

O Plan Xeral deseñaba nesa zona unha urbanización residencial cunha torre de mesmo 20 plantas na fachada cara á avenida de Madrid se destinaria a oficinas e prevíase tamén dentro do ámbito un centro comercial e un máximo de sete alturas no resto do perímetro, unha ampla zona de oficinas. Tamén prevía un mínimo de 60.000 metros cadrados de ESPAZOS VERDES, 20.200 para equipamentos públicos, ademais de establecía unha previsión mínima de 1.409 prazas de parking. ilcanallarubens_A URBANIZACIÓN DO OFIMÁTICO_01_Vigo_2016

No 2015 concretamente o 11 de febreiro o Concello de Vigo reaxustaba a “macrourbanización” aínda que a priori os cambios non serian de alcance.

A concelleira de Urbanismo, Carmela Silva, ordeno por aquel entón a iniciar a modificación do PXOM no ámbito tras unha sentenza firme do Tribunal Supremo na que obrigaba a excluír un terreo da empresa Comercial de Inmobles Las Eiras S.L. ao fallar os xuíces que o chan debe recibir outra cualificación como reclamaba esta mercantil.

O TSXG fallaba a favor da empresa demandante no ámbito de Ofimático en xullo de 2012, e o Concello apelou no Supremo por aquel entón, que avalou o fallo da instancia galega. A urbanización era unha das prioritarias no PXOM e o seu desenvolvemento estaba previsto para o primeiro cuadrienio de vixencia (2008-2012), pero aínda non botou a andar nin se volveu falar, pola crise inmobiliaria se paralizaba esta macrourbanización.

Os donos de leiras a día de hoxe día 6 de marzo de 2016 queren impulsala sumaron propietarios nos últimos e afirman que xa contan co terreo necesario para arrincar.

Os custos de urbanizar o ámbito, incluídas as indemnizacións, estaban fixados na memoria da ordenación detallada en 67 millóns de euros.

As vivendas construiríanse en distintas tipoloxías, desde unifamiliares ata edificacións de tres a sete plantas. Na ficha constaba unha reserva do 46% da edificabilidade residencial para VIVENDA PROTEXIDA. A torre de oficinas era un dos seus principais trazos do proxecto, así como o parque e a praza pública que se instalaría no acceso.

Un grupo de donos de parcelas leva anos impulsando a urbanización, e para iso necesitaban sumar máis do 50% do chan. Os representantes do colectivo, que xa alcanza un centenar de propietarios, entregaron por aquel entón no 2015 a documentación na Xerencia para acreditar que dispoñen da superficie necesaria e confiaban en que se puidesen iniciar a xestión paralelamente á modificación do PXOM.

O ámbito tiña a ordenación detallada no plan, con distribución de espazos e edificacións, o que supoñía un importante adianto na tramitación o pasado ano. “Esperamos avanzar mentres se cambia o Plan. A sentenza non debía ter maior incidencia porque ocupa un espazo destinado a zona verde”, sinalaban o 2015 concretamente o 11 de febreiro desde Adrum Consultores, que asesoraba xuridicamente aos propietarios, mentres a enxeñería Pettra ocupábase do apoio técnico. Fontes da Xerencia sinalaban a mesma semana, pola súa banda, que o alcance dos cambios determinaríase cando se desenvolvese a modificación puntual do Plan, aínda que en principio non serian substanciais.

O cambio do ámbito obedecía aos mesmos motivos que o levaron a cabo polo Concello na Seara, San Roque (desde a parte traseira de Pizarro (Barrio de Ribadavia) ata Couto de San Honorato) e unha peza de O Calvario. Afectados por estes plans gañaron nos tribunais os recursos nos que defendían que o seu chan reunía a condición de urbano consolidado, o que obrigaba a deixalos fóra das urbanizacións.

Fontes o Faro de Vigo e Atlántico Diario.
Rubens Rocha

Tempos sen exclusión das mulleres

Flyer Viga 16

A Concellería de Igualdade do Concello de Vigo en colaboración co Consello Municipal da Muller, organiza unha serie de actos e actividades no mes de marzo con motivo da conmemoración do “8 de marzo”, Día Internacional das Mulleres.

O programa, baixo o lema: “Tempos sen exclusión das mulleres” recolle diversas actividades: proxeccións de documentais, cine infantil, contacontos, recital aberto de poesía, encontro do Consello cos medios de comunicación, actuación musical e entrega do IV Premio de Igualdade “Ernestina Otero” a Dona. Coral del Río Otero.

Todas as actividades, agás o encontro cos medios e a entrega do Premio de Igualdade, son abertos ao público ata completar o aforo dos locais.

O IV Premio de Igualdade “Ernestina Otero” entregarase no transcurso dunha cea no Hotel Coia o venres, 11 de marzo ás 22h. Prezo do menú: 25 €.  As persoas interesadas en asistir deberán realizar a reserva ata o día 9 de marzo contactando por teléfono con Ángeles Arias Tlf. 654401709 ou Elena Rodríguez Tlf. 679151339

Rubens Rocha

Manuel Rodríguez Lima fai un recordo

Foto Sheila Cabanelas

Foto Sheila Cabanelas

A memoria é moi feble para os vigueses e viguesas, menos mal que Manuel Rodríguez Lima fai un recordo para eses vigueses e viguesas.

Manuel é o secretario da asociación de veciños do Barrio de San Roque un barrio xunto ao de Santa Rita, Ribadavia e Casablanca que leva quince anos sendo deslocalizado e abandonado polo Concello de Vigo sendo froitos do mal máis horrible que pode existir nunha cidade e ese mal é o da Xentrificación como tamén das falsas promesas do Alcade cara os barrios.

Moitos de vostedes non coñecerán o que é o tema da Xentrificación xa que pode soarlles a chinés ou mais ben lles pode soar novo, a Xentrificación é o abandono do barrio a estigmatización a especulación a expulsión dos veciños de toda a vida e a revalorización o que leva a un encarecemento da vida dos poucos veciños de antes e os novos.

A Xentrificación tamén fai que os espazos de nova creación non sexan aptos para o público infantil ao carecer de zonas verdes de verdade como tamén espazos de perigo pola trasfega de vehículos pesados e non pesados.

Próximamente novos capítulos desta sección informativa da cidade de Vigo.

Rubens Rocha

#‎vigoTeINTERESA‬ Capitulo PILOTO

Roteiro pola contorna do Hospital Xeral

ilcanallarubens_roteiro pola contorna do Hospital Xeral_2016

O pasado xoves día 3, a Plataforma de Afectados polo peche do Hospital Xeral de Vigo e a Asociación de Comerciantes contorna do Xeral realizou un roteiro pola zona para mostrar a deterioración que esta sufrindo a zona que esta en fase de Xentrificación, concretamente sinaláronse sete puntos.

Os sete puntos son negocios pechados na rúa Pizarro e do Padre Feijóo, as casas deshabitadas da rúa Porto rico, o policlínico Cíes, o edificio da Fundación de San Rosendo e os chalés abandonados en Vázquez Varela.

Ven na instalación da Cidade da Xustiza no hospital unha boa solución e piden que o proxecto sirva para rexenerar toda a contorna. Queren que a proposta non “caia no esquecemento” e, para iso, apoian a petición do alcalde, Abel Caballero, para que se asine un convenio que garanta que vai seguir ” adiante” e que “non o poida botar abaixo calquera cambio en Goberno central ou na Xunta”. “Para respirar tranquilos”.

A primeira parada foi nos negocios pechados na rúa Pizarro, tras a baixada de actividade que supuxo clausúraa do hospital. As casas abandonadas da rúa Porto Rico tamén están entre as súas preocupacións, así como a falta dun destino para un edificio como o policlínico Cíes. Fronte á parroquia de Santa Rita, denunciaron o desvalijamiento do que está a ser obxecto o edificio da Fundación San Rosendo e concluíron coa visión dos chalés deshabitados de Vázquez Varela. “Que multen aos seus donos para obrigarlles a mantelos”.

No seu particular calvario, a segunda estación de veciños e comerciantes foron as antigas urxencias do Xeral. Xunto á Plataforma pola Defensa dá Sanidade Pública reivindican que o Sergas dea uso de forma inmediata a este anexo (o 1) e sitúe nel o centro de alta resolución planificado na época do bipartito e asumido na época de Pilar Farjas na consellería de Sanidade. Vicepresidencia da Xunta anunciou que este edificio se reserva para a Cidade da Xustiza, así como a torre, mentres que é o anexo 2 o que se destina a usos sanitarios -no que xa está operativo un centro de saúde, urxencias extrahospitalarias, o Centro de Orientación Familiar…

Rubens Rocha

Galería de fotografías

Video do roteiro

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 1.123 seguidores