Cláusulas abusivas, NON

ilcanallarubens_non as clausulas abusivas_2016

As entidades financeiras en España seguen usando cláusulas abusivas nos contratos que fan asinar aos clientes.

Aínda que ditas clausulas son denunciadas ante os servizos de atención ao cliente e ao Banco de España, as conclusións do Banco de España non son vinculantes e non aplican medidas sancionadoras contra os bancos que reiteradamente usan as cláusulas abusivas.

25 Cláusulas abusivas que seguen usando as entidades financeiras e que o Banco de España confirma que non adecuadas a súa utilización, pero non o sanciona.

Para defender os teus dereitos, é necesario saber que se pode reclamar e como facelo.

Como criterio xeral:

Só poderanse cobrar comisións por servizos solicitados en firme ou aceptados expresamente e sempre que respondan a servizos efectivamente prestados ou gastos habidos.

-Podemos e debemos reclamar aquelas condicións e comisións que sexan abusivas e por tanto nulas.

A continuación relaciono cuestións que poden ser do seu interese, para negocialas ou reclamar a súa devolución:

A.En préstamos hipotecarios:

1Pódese e debe negociar que a responsabilidade do préstamo restrinxísese ao valor da garantía , polo que en caso de falta de pagamento cancelarase a débeda coa entrega da vivenda.

Salvo que expresamente páctese outra cousa, os préstamos hipotecarios, gozan ademais da responsabilidade persoal do debedor con todo o seu patrimonio presente e futuro ( artigo 1911 do Código Civil).

2. Os intereses de demora.

Desde a lei 1/2013 do 14 de Maio , deixa de ser libre a súa aplicación quedando limitado como máximo ao triplo do interese legal do diñeiro. Actualmente o interese legal do diñeiro para o ano 2.016 esta fixado no 3%, polo que en ningún caso o interese de demora nos préstamos hipotecarios pode superar o 9%.

Só poderanse cobrar por neglixencia ou dolo culpable do debedor.

3O cliente é o que elixe ao tasador, gestoria, aseguradora e notario.

4A oferta vinculante, debe estar asinada polo representante do banco e terá un prazo de validez non inferior a 14 días , desde o 7 de decembro de 2.007 (lei 41/2007) a oferta vinculante fornécese con independencia da contía, anteriormente 150.000 euros, sempre que a hipoteca recaia sobre unha vivenda.

Polo que a oferta vinculante debe coñecerse por parte do cliente, polo menos, eses tres días hábiles de antelación sobre a data sinalada de otorgamiento da escritura pública.Non lle poden facer asinar a oferta vinculante no mesmo día que a escritura do préstamo.

5. Tense dereito a revisar a escritura da hipoteca con 3 días de antelación.

6. Non se pode cambiar, en prexuízo do cliente, as condicións ofertadas durante a vixencia comprometida destas. Por exemplo, naqueles casos en que se subscriban escrituras de novación e subrogación.

7Notaria.

A elección do Notario corresponde ao cliente.

O Notario ten que comprobar, se se recibiu a oferta vinculante no prazo e condicións adecuadas e a existencia de cláusulas abusivas.

8Taxación.

A tasadora elíxea o cliente, é necesario facer unha primeira análise antes de encargar a taxación, polo que non se pode cobrar a taxación se se denega a concesión do préstamo.

9Tipo de interese de referencia.

Só poderán utilizarse como indices de referencia aqueles que non sexan susceptibles de influencia pola propia entidade ( por exemplo o IRPH)

10Cambio de base 360 días.

Débese aplicar 365 ou 366 (ano bisiesto) como cambio de base.

11Redondeo.

Cualifícase como abusivo por tanto nulo, a partir do 1 de Marzo de 2.007

12Limites á variación do tipo de interese

O banco ten que “acreditar” informar da existencia do citado limite con anterioridade á data de otorgamiento da escritura(mínimo 3 días antes). De non ser así son nulas as limitacións.

A Sentenza do Tribunal Supremo do 9 de Maio de 2.013 declara a nulidade das cláusulas adoito por falta de transparencia.

As clausulas teñen que ser transparentes e comprensibles, ambas as condicións son necesarias.

13. Comisión cancelación anticipada

Non se pode cobrar comisión por cancelación parcial ou total en prestámolos formalizados a partir do 9 de decembro de 2.007 ( lei 41/2007).

14. Renuncia aos dereitos de división, excusión e orde

Adóitase incluír esta cláusula en prestámolos con avalistas, polo que o banco pode decidir contra quen ir en caso de falta de pagamento.A renuncia a un dereito é anulable.

B. En préstamos persoais:

15. O Interes de demora non pode ser superior a dous puntos o interese ordinario.

16. Se no préstamo non se informa a T.A.E ( taxa anual equivalente) aplicásese o interes legal do diñeiro.

C. En contas correntes

17. Interes en descuberto

Só poderanse cobrar nos cargos autorizados polo cliente.Debe ser menor a 2,5 veces o interese legal do diñeiro, máximo 7,5%.

18. Escuridade das clausulas

Segundo o articulo 1288 do Codigo Civil ” a interpretación das cláusulas escuras dun contrato non deberán favorecer á parte que houber ocasionado a escuridade”.

19. Comisión de mantemento

Non se poderán aplicar cando a conta se mantega por imposición da entidade, por exemplo:

-Para o abono de intereses dun deposito.

-Para o pago do prestamo.

É pospagable, non se pode cobrar por anticipado.

20. Ingreso en efectivo

Non se pode cobrar comisión por ingreso de efectivo, a non ser que se solicite un servizo adicional como identificar o concepto ou o nome do ordenante.

21. Gastos de correos

Non se poden cobrar se non foron autorizado ou solicitado.

22. Comisión por reclamación de impagados

Non se pode cobrar se non existe unha xestión efectiva e non un mero comunicado de forma automática.

23. Cobro indebido

O banco ten a obrigación de restituír o cobrado  mais unha indemnización polos danos e prexuízos causados, que en ningún caso será inferior ao interese legal do diñeiro mais 5 puntos ou ao do contrato (o que sexa mais elevado).

24. Cobertura de tipos de interes, SWAP

Se non son comprensible e non se informaron convenientemente poden considerarse como nulos.

25. Produtos hibridos

Algunhas entidades financeiras están a comercializar produtos híbridos, que por normativa legal, non poden comercializarse a clientes comerciantes polo miúdo.

Produtos que se comercializan coma se fosen un depósito tradicional, pero cun interese superior e unha denominación , que pode levar a engano,  polo seu aparente maior seguridade.

Como son as denominadas:

– Preferentes.

– Débeda subordinada.

– Achegas a capital social.

As caixas de aforro e as cooperativas de crédito vendéronos co obxectivo de incrementar os seus cocientes de solvencia.

Estes produtos non están garantidos polo FGD, e en determinados casos poden deixar de abonar  os intereses, e mesmo perder o principal investido.

De non ser informado con claridade e comprensibilidade pode ser nulos.

Aconsellote que se informe e realice reclamación por escrito, se considera que lle aplicaron algunha destas cláusulas, condicións ou renuncia aos seus dereitos.

NOTA PERSONAL: Eu dende aquí pido e solicito as autoridades pertinentes:

  1. Eliminación da cláusula chán e devolución do cobrado neste concepto, utilizando devandito importe para amortizar a débeda hipotecaria.

  2. Sancionar aos bancos que seguen aplicando a cláusula chán.

  3. Potenciar a mediación mediante a creación dun órgano mediador independente.

É de agradecer que tomaron medidas no sentido de solicitar á Comisión Europea que se pronunciase sobre estas cuestións, sendo o informe realizado pola Comision Europea favorable aos intereses dos cidadáns e solicitando ao TJUE que se elimine a cláusula chán e devólvanse os importes cobrados indebidamente. Facendo rectificar a sentenza do Tribunal supremo de España que limitaba os efectos da retroactividad ata o 5 de Maio de 2.013, cuestión que contradi o articulo 1.303 do noso código civil e a normativa Europea.

Aínda que os activistas queremos agradecer a atención e medidas que están a tomar desde o parlamento Europeo, preocúpanos que aínda pronunciandose o TJUE a favor da eliminación das cláusulas chán e devolución integra do cobrado indebidamente, fallo que é de esperar a este final de ano.

Devandito fallo no momento que se produza, obrigase a que cada cidadán teña que recorrer aos Tribunais de Xustiza, co custo, incerteza e bloqueo nos tribunais que ocasionará.

Polo que os activistas solicitamos constitúase un órgano a nivel nacional ou Europeo cuxas resolucións sexan vinculantes para as entidades financeiras ante as reclamacións dos cidadáns.

Conseguindo desta maneira, mellorar a relación entre os cidadáns e as entidades financeiras, evitar o colapso nos tribunais de Xustiza e devolver a confianza dos cidadáns nas súas institucións.

Rubens Rocha

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: